Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

30/09/2019

Regras Locais

1. Fóra de límites (Regra 18.2)

Definido por valos metálicos ou estacas brancas que delimitan o campo. As bólas que atravesen a estrada que hai entre o foxo 10 por unha banda e os foxos 11 e 17 pola outra, considéranse que están fóra de límites aínda que repousen nunha parte do campo.

2. Áreas de penalización (Regra 17)

Existen dous tipos de áreas de penalización, marcadas con estacas amarelas ou vermellas. No foxo 7 existe unha área de dropaje obrigatoria para todas as bólas que repousen dentro da área de penalización e que non sexan xogadas como repousen ou non se opte por repetir o golpe con penalización de golpe e distancia (Regra 18.1).

3. Condicións anormais do campo (Regra 16.1)

3.1 Terreo en reparación

 • Todo terreo marcado con estacas, cordas ou pintura azul ou branca.
 • Azaleas, terreo recentemente sementado ou árbores recentemente plantadas; os sebes de separación entres foxos son obxectos integrantes do campo (Regra 8.1a) e non teñen alivio.
 • Árbores con cordas, protector de tronco ou estacas azuis.
 • Roderas de maquinaria e material de construción.
 • Gabias de drenaxe e buratos de obras.
 • Surcos no bunker producidos por acción da auga.
 • Danos causados por animais.

3.2 Obstrucións inamovibles

 • Pontes, estradas, camiños con cemento e camiños con travesas. O resto de camiños son obxectos integrantes do campo (Regra 8.1a) e non teñen alivio.
 •  Casetas de pozos, aspersores e tapas de rega.
 • Tocos de árbores.
 • Estacas de calquera cor, excepto as brancas que delimitan o fóra de límites.
 • Cordas protexendo greenes ou árbores.
 • Valo de madeira que separan os foxos, 15, 4, 12, 5.

6. Cables eléctricos permanentes

 Se é coñecido ou virtualmente certo que unha bóla golpea os cables eléctricos, o golpe non conta. O xogador debe xogar unha bóla sen penalización desde onde xogou o golpe anterior (ver Regra 14.6 para o procedemento).

7. Ritmo de xogo (Regra 5.6)

Establécese un máximo de 2 horas e 20 minutos para xogar cada volta (9 foxos) independentemente do tee que se saíu. A penalización por incumprimento da norma:

 • Dentro dos 10 minutos por encima do tempo máximo por volta: penalización xeral.
 • A partir dos 10 minutos: descualificación.

8. Uso de buggies

Permítese o uso de buggies, salvo que o Regulamento específico da proba prohíbao expresamente. Deben circular sempre por camiños e rough, nunca por tees de saída, greenes ou antegreenes e non deben adiantarse ao resto de xogadores da partida.

9. Regra de inverno

Na época que autorice o Comité de Competición, cando a bóla repouse nunha parte da área xeral de herba cortada á altura de rúa ou menor, o xogador pode tomar alivio sen penalización, só unha vez, colocando a bóla orixinal ou outra bóla e xogándoa nesta área de alivio: a tamaño da área de alivio será dunha tarxeta de resultados e non debe estar máis preto do foxo que o punto onde repousaba a bóla tendo que permanecer na área xeral.

10. Código de conduta (Regra 1.2)

Referéncianse as seguintes condutas que poderían ser penalizadas durante unha volta:

 • Non repoñer costeletas.
 • Non alisar bunkers.
 • Non reparar piques de bóla.
 • Causar danos innecesarios ao campo ou calquera outro acto que, a xuízo do Comité ou do árbitro, merezan a cualificación de conduta antideportiva.

A penalización por infracción do código de conduta é:

 • Primeira infracción: un golpe de penalización.
 • Segunda infracción: penalización xeral.
 • Terceira infracción: descualificación.

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DAS REGRAS LOCAIS

Excepto no especificado por infracción do código de conduta, a penalización por infracción de calquera regra local é a penalización xeral (Perda do foxo en Match-Play e dous golpes en stroke play).

Larín (Arteixo), Marzo de 2020

O Comité de Competición

Definido por vallas metálicas o estacas blancas que delimitan el campo. Las bolas que atraviesen la carretera que hay entre el hoyo 10 por una parte y los hoyos 11 y 17 por la otra, se consideran que están fuera de límites aunque reposen en una parte del campo.

2. Áreas de penalización (Regla 17)

Existen dos tipos de áreas de penalización, marcadas con estacas amarillas o rojas. En el hoyo 7 existe un área de dropaje obligatoria para todas las bolas que reposen dentro del área de penalización y que no sean jugadas como reposen o no se opte por repetir el golpe con penalización de golpe y distancia (Regla 18.1).

3. Zonas de juego prohibido (Regla 2.4)

El Área de penalización del hoyo 2 (marcada con estacas rojas y la parte superior en verde) es una zona de juego prohibido. La bola no debe jugarse como reposa y se debe tomar alivio de la interferencia para la zona de juego prohibido según la Regla 17.1e.

4. Condiciones anormales del campo (Regla 16.1)

4.1 Terreno en reparación

 • Todo terreno marcado con estacas, cuerdas o pintura azul o blanca.
 • Azaleas, terreno recién sembrado o árboles recién plantados; los setos de separación entres hoyos son objetos integrantes del campo (Regla 8.1a) y no tienen alivio.
 • Árboles con cuerdas, protector de tronco o estacas azules.
 • Roderas de maquinaria y material de construcción.
 • Zanjas de drenaje y agujeros de obras.
 • Surcos en el bunker producidos por acción del agua.
 • Desperfectos causados por animales.

4.2 Obstrucciones inamovibles

 • Puentes, carreteras, caminos con cemento y caminos con traviesas. El resto de caminos son objetos integrantes del campo (Regla 8.1a) y no tienen alivio.
 • Casetas de pozos, aspersores y tapas de riego.
 • Tocones de árboles.
 • Estacas de cualquier color, excepto las blancas que delimitan el fuera de límites.
 • Cuerdas protegiendo greenes o árboles.

5. Cables eléctricos permanentes

Si es conocido o virtualmente cierto que una bola golpea los cables eléctricos, el golpe no cuenta. El jugador debe jugar una bola sin penalización desde donde jugó el golpe anterior (ver Regla 14.6 para el procedimiento).

6. Ritmo de juego (Regla 5.6)

Se establece un máximo de 2 horas y 20 minutos para jugar cada vuelta (9 hoyos) independientemente del tee que se haya salido. La penalización por incumplimiento de la norma:

 • Dentro de los 10 minutos por encima del tiempo máximo por vuelta: penalización general.
 • A partir de los 10 minutos: descalificación.

7. Uso de buggies

Se permite el uso de buggies, salvo que el Reglamento específico de la prueba lo prohíba expresamente. Deben circular siempre por caminos y rough, nunca por tees de salida, greenes o antegreenes y no deben adelantarse al resto de jugadores de la partida.

8. Regla de invierno

En la época que autorice el Comité de Competición, cuando la bola repose en una parte  del área general hierba cortada a la altura de calle o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización, sólo una  vez, colocando la bola original u otra bola y jugándola en esta área de alivio: el tamaño del área de alivio será de una tarjeta de resultados y no debe estar más cerca del hoyo que el punto donde reposaba la bola teniendo que permanecer en el área general.

9. Código de conducta (Regla 1.2)

Se referencian las siguientes conductas que podrían ser penalizadas durante una vuelta:

 • No reponer chuletas.
 • No alisar bunkers.
 • No reparar piques de bola.
 • Causar daños innecesarios al campo o cualquier otro acto que, a juicio del Comité o del árbitro, merezcan la calificación de conducta antideportiva.

La penalización por infracción del código de conducta es:

 • Primera infracción: un golpe de penalización.
 • Segunda infracción: penalización general.
 • Tercera infracción: descalificación.

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES

Excepto en lo especificado por infracción del código de conducta, la penalización por infracción de cualquier regla local es la penalización general (Pérdida del hoyo en Match-Play y dos golpes en stroke play).

Larín (Arteixo), Marzo de 2020

El Comité de Competición