Cafetería y Restauración - Info. y Reservas: 981 04 56 51 · 635 64 34 35                                                                                 info@herculesgolf.com · 981 64 25 45

09/06/2019

Condicións de Uso

Condicións de Uso

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE), HERCULES CLUB DE GOLF ED informa que é titular do sitio web WWW.HERCULESGOLF.COM. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, HERCULES CLUB DE GOLF ED informa dos seguintes datos: O titular deste sitio web é HERCULES CLUB DE GOLF ED, con CIF G15559594 e domicilio social na GRAÑA 80 15144, LARIN (SANTO ESTEVO) (CORUÑA, A), inscrita en C-05114 REXISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@herculesgolf.com.

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES
A navegación, acceso e uso polo sitio web de HERCULES CLUB DE GOLF ED confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web de HERCULES CLUB DE GOLF ED, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso. O sitio web de HERCULES CLUB DE GOLF ED proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a: – A veracidade e licitud das informacións achegadas polo usuario nos formularios estendidos por HERCULES CLUB DE GOLF ED para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo web. – O uso da información, servizos e datos ofrecidos por HERCULES CLUB DE GOLF ED contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE
HERCULES CLUB DE GOLF ED non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns. HERCULES CLUB DE GOLF ED declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, HERCULES CLUB DE GOLF ED non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

MODIFICACIÓNS
HERCULES CLUB DE GOLF ED resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), HERCULES CLUB DE GOLF ED informa os usuarios do seu sitio web que os datos persoais solicitados pola empresa, mediante os formularios sitos nas súas páxinas, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de HERCULES CLUB DE GOLF ED, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes. Así mesmo, HERCULES CLUB DE GOLF ED informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á dirección: A GRAÑA 80 15144, LARIN (SANTO ESTEVO) (CORUÑA, A). Mentres o usuario non comunique o contrario a HERCULES CLUB DE GOLF ED, esta entenderá que os seus datos non foron modificados, que o usuario se compromete a notificar a HERCULES CLUB DE GOLF ED calquera variación e que HERCULES CLUB DE GOLF ED ten o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

De conformidade coa normativa vixente en canto a Protección de Datos Persoais, HÉRCULES CLUB DE GOLF unicamente rexistra aqueles datos persoais que fosen libremente facilitados polo usuario, incorporándoos á súa base de datos coa finalidade de contestar á consulta e/ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario, como a petición dun orzamento. Calquera usuario, ao obxecto de poder realizar pedidos de bens ou servizos ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionarnos os seus datos persoais. No suposto que un usuario introduza os seus datos persoais, estes unicamente serán tratados para o fin para o que fosen proporcionados, de acordo coas esixencias da lexislación española sobre Protección de Datos vixente en cada momento. En calquera momento, o usuario poderá exercitar os seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión / dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidad de datos, e Oposición) enviando unha solicitude escrita e asinada, na que se inclúa o seu nome, apelidos e copia de D.N.I., coas instrucións precisas para ese efecto. Neste caso tomaranse todas aquelas medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sexa tramitada inmediatamente. Se vostede ten dúbidas sobre algunha destas condicións ou ben quere exercitar os seus dereitos, pode poñerse en contacto connosco na nosa dirección postal. Os seus datos en ningún caso serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata que finalice a nosa relación contractual ou exercite os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obrigación legal.

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Persoais concernente ao Responsable de Tratamento:

SISTEMA DE TRATAMENTO: Automatizado
RESPONSABLE: HÉRCULES CLUB DE GOLF – G15559594 – A GRAÑA Nº 80, LARÍN – ARTEIXO 15144 (ESPAÑA)
CONTACTO: info@herculesgolf.com
FINALIDADE: Xestión de datos dos usuarios que contactan connosco; realización de xestións administrativas, orzamentos, comunicacións informativas; xestión de reservas, citas e inscrición a talleres, cursos e eventos da organización; conservación dos datos durante a relación mercantil e mentres que o usuario ou subscritor non exerzan o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obrigación legal.
LEXITIMACIÓN: Base xurídica do Tratamento:
Execución dun precontrato
Consentimento do interesado
Interese lexítimo por parte do interesado mediante comunicación gratuíta, achegando copia de DNI ou identificación persoal
Obrigación de facilitar os datos que se tratan ao propio interesado a pedimento de leste.
DESTINATARIOS: Non se cederán os datos en ningún caso sen consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Sen destinatarios de cesión.
Garantías aplicables:
– copias de seguridade en dispositivos informáticos.
– medidas de seguridade en arquivos físico.
– compromiso total do Responsable e do seu persoal con acceso a datos
DEREITOS: Ten dereito a:
– solicitar o acceso aos datos persoais
– solicitar a súa rectificación
– solicitar a limitación do seu tratamento
– solicitar a súa supresión
– opoñerse ao tratamento
– portabilidad dos datos
– dereito ao esquecemento
– dereito a retirar o consentimento prestado
– dereito a reclamar #ante a AGPD

Poderá exercer estes dereitos solicitándoo por escrito mediante comunicación co Responsable de Tratamento de forma gratuíta achegando copia de DNI ou identificación persoal. O Responsable de Tratamento adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

PROCEDENCIA: O propio interesado: información fornecida polo propio interesado e que se adecúa ao servizo solicitado por el.

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
HERCULES CLUB DE GOLF ED se reserva, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións. A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. HERCULES CLUB DE GOLF ED ten o seu domicilio en CORUÑA, A, España.